Wij verwijderen uw vloerbedekking binnen no-time

Vraag eenvoudig en snel uw vrijblijvende offerte aan

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en uitgebrachte offertes tot het uitvoeren van opdrachten, aanneming van werk, die door Multisloop uitgevoerd worden of die Multisloop laat uitvoeren, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op aanbesteding is verkregen, dan wel anderszins.

2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, en zijn tevens gebaseerd op de uitvoering in de normale werktijden. De termijn waarin Multisloop zich verplicht zijn offerte gestand te doen, is een maand gerekend vanaf de dag der verzending of zoveel korter/langer als in de offerte is aangegeven.

2. Multisloop is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, stortkosten, (machine)-huurkosten, materiaal/grondstofprijzen, vervoerskosten, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen.

3. Een offerte is voor Multisloop slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk op de offerte is vermeld dan wel anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan aanvrager is meegedeeld. Een offerte welke voor Multisloop op grond van het hier bepaalde bindend is, vervalt alsnog na verloop van dertig dagen na offertedatum indien de aanvrager de offerte niet binnen dertig dagen schriftelijk heeft bevestigd.

4. Multisloop behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de uitvoering van het werk. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel minder-/meerwerk wordt afgerekend.

5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is overeengekomen dient deze gebaseerd te zijn op de prijsindexcijferreeks.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid voor het werk

1. Multisloop is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.

2. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Multisloop verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de materialen of onderdelen zelf. Multisloop is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde, die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door de Multisloop beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Multisloop of derden. De opdrachtgever vrijwaart Multisloop geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Multisloop en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.

Artikel 4. Opdrachtverstrekking

1. De overeenkomst komt tot stand door de mededeling aan Multisloop dat hem de opdracht is verstrekt. Indien de mededeling mondeling wordt gedaan, zal de opdrachtgever deze mededeling schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum van de mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.

2. Als binnen zeven dagen geen schriftelijke mededeling is gedaan van de opdrachtverstrekking aan Multisloop door de opdrachtgever, zal Multisloop de opdracht schriftelijk bevestigen aan de opdrachtgever onder vermelding van datum der mededeling. De inhoud van deze opdrachtbevestiging is bindend voor de opdrachtgever. Indien door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging niet door de opdrachtgever is gereageerd geldt de opdracht als onherroepelijk.

3. Alle prijswijzigingen worden verrekend overeenkomstig het gestelde in artikel 2, lid 5, tenzij de mededeling tot opdrachtverstrekking gedaan wordt op een dag liggende na de uiterste datum van de gestanddoening van de offerte (artikel 4, lid 1, 2e volzin), in welk geval de prijswijzigingen sinds de laatste dag van de gestanddoening zullen worden verrekend.

Artikel 5. Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Multisloop en aanvrager/opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 6. Annulering

1. Indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Multisloop gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van sursCance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is Multisloop gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dadelijke rechterlijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te nemen. Het voorgaande is van toepassing onverminderd het recht van Multisloop op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door deze annulering mocht ontstaan.

2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering welke Multisloop ten laste van de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

3. Onder de lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden is ook de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Als dan zal de opdrachtgever gerechtigd zijn het eventueel door hem geleverde materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Terzake van de schadevergoeding zal het in lid 4 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een hoger bedrag zijn overeengekomen.

4. Indien de annulering intreedt, op de gronden zoals vermeld in 6.1, is de opdrachtgever terzake van schadevergoeding aan Multisloop een bedrag verschuldigd gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de bij de offerte gedane prijsopgave, tenzij partijen schriftelijk een hoger percentage zijn overeengekomen.

Artikel 7. Tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst / het aangenomen werk

1. Alle wijzigingen in aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, hetzij voortvloeiende uit een andere dan hiervoor genoemde oorzaak, worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling der hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

3. Onderbrekingen en stilleggen van het werk als gevolg van handelen of nalaten welke aan opdrachtgever toe te rekenen zijn, zullen, indien dit enige schade van welke aard ook voor Multisloop met zich meebrengt, in rekening worden gebracht aan opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Artikel 8. Niet toerekenbare tekortkoming

Indien de normale uitvoering of aflevering van het werk is belemmerd door een niet toerekenbare tekortkoming, is Multisloop gerechtigd de overeengekomen levertijd te overschrijden met tenminste de duur der periode van de niet toerekenbare tekortkoming. Onder niet toerekenbare tekortkoming worden ondermeer begrepen werkstaking, bedrijfsstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt tevens verstaan het optreden van feiten of omstandigheden, waardoor van Multisloop niet gevergd kan worden het werk uit te voeren.

Artikel 9. Uitvoering van het werk

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen dat:

A. de plaats, waar de te monteren goederen, materialen en/of gereedschappen opgeborgen moet worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;

B. de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te doen zijn;

C. indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, deze met bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan, is voor rekening van opdrachtgever.

D. (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

E. in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming;

F. indien ook anderen in de betreffende ruimte(n) werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beŽindigd voordat Multisloop zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;

G. in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

2. Multisloop zal de schade en/of kosten die veroorzaakt worden door een der omstandigheden zoals hiervoor omschreven onder A t/m G doorberekenen aan de opdrachtgever.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle op of bij het werk aangevoerde goederen blijven het eigendom van Multisloop totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.

2. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 11. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over de hoofdsom een rente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte van een maand, waarmee de betalingstermijn van dertig dagen is overschreden. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. Multisloop heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, Multisloop kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aan wijst. Multisloop kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 12. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd ter grootte van 15 % van de hoofdsom.

2. Indien Multisloop hogere kosten heeft moeten maken, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13. Reclame

Reclames betreffende goederen of geleverde diensten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij uiterlijk binnen 8 dagen na levering dan wel na constatering van de gebreken schriftelijk worden medegedeeld onder een duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken, bij gebreken waarvan reclames niet meer in behandeling behoeven te worden genomen. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich onmiddellijk voorafgaande aan het moment van constatering van de gebreken nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

Artikel 14. Beperking van de aansprakelijkheid

1 Indien Multisloop aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Multisloop aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is beperkt tot de in de polis gedekte gebeurtenissen.

3. In afwijking van hetgeen onder 2.van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

B. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Multisloop aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Multisloop toegerekend kunnen worden;

C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

5. Multisloop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te verwijten is aan opzet of grove schuld van Multisloop of zijn ondergeschikten.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst zullen, voorzover behorende tot de competentie van de rechtbank, berecht worden door de rechtbank Haarlem, tenzij Multisloop zou verkiezen een procedure aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter dan wel zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde rechter zou onderwerpen.

Artikel 16. Rechtsgeldigheid

Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige voorwaarden van deze overeenkomst niet aan. In zodanig geval zal het desbetreffende beding geacht worden te zijn vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

Waarom Multisloop?

Copyright © 2010. Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteerd.

Multisloop KvK: 34298393